Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2015-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng