Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng