Tensyôin (天璋院; 1836/02/05-1883/11/20), Hô-ló-oē ê tha̍k-chheh-im tha̍k-chò Thian-chiong-īⁿ, mā hō-chò Atuko (篤子), sī Ji̍t-pún Edo bō͘-hú ê tē 13 uī Cheng-î Tāi-chiong-kun Tokugawa Iesada (德川家定) ê bó͘.

Tensyôin.

I ê lāu-pē Simazu Tadatake(島津忠剛) sī Satuma-phoan Simazu--sī ê ka-cho̍k siú-líng.

I ê pē-bú kā i ê pún-miâ hō-chò Katu(). Hō͘ Simazu Nariakira phō khì í-āu, i kái-miâ Atuko(篤子); liâm-mi koh khì hō͘ Konoe Tadahiro siu-ióng, kái-miâ chò Huziwara no Sumiko(藤原の敬子).

Sing-pîng

siu-kái

1835 nî, Tensyôin tī Kagosima chhut-sì, liâm-mi hō͘ Shimazu Nariakira siu chò khè-kiáⁿ. Tâng-nî 8 goe̍h 21 hō, in choân-ke chhian-soá khì Edo, it-sing m̄ bat koh-chài tńg-khì Kagosima.