Thài-khong-so Challenger

Thài-khong-so Challenger (Eng-gí: Space Shuttle Challenger), hoan-hō OV-099NASA ê tē-2 tâi thài-khong-so kè-ōe kúi-tō-ki (obiter), chiàu goân-sêng ê sî-kan sī tòe tī Columbia āu-piah

STS-6 jīm-bū ê chhut-hoat.

Pún thài-khong-so ê seng-sán-chiá sī Rockwell International ê Thài-khong Ūn-su Hē-thóng Pō͘-mn̂g (Space Transportation Systems Division). I thâu pái hui-hêng sī 1983 nî 4 goe̍h 4 ji̍t ê STS-6 jīm-bū. Lóng-chóng kòe 9 kái jīm-bū liáu-āu, tī 1986 nî 1 goe̍h 28 ê STS-51-L jīm-bū sit-sū, hoat-seng liáu Challenger sū-kò͘, choân-pō͘ thài-khong-jîn sí-bông jî-chhiá kui chiah thài-khong-chûn kái-thé--khì.