Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

(Tùi Tháu-pa̍k Sîn-ha̍k choán--lâi)

Tháu-pa̍k sîn-ha̍k20 sè-kí Lô-má Thian-chú-kàu ê 1-ê sîn-ha̍k kap chèng-tī ūn-tōng. Chú-iàu ê hoat-tián tiong-sim tī Latin Bí-chiu. Bo̍k-te̍k sī beh thàu-kòe chèng-tī chham-ú si̍t-hêng chong-kàu sìn-gióng, te̍k-pia̍t sī pang-chān sàn-chhiah kap hông ap-pek ê lâng. Tháu-pa̍k sîn-ha̍k kiông-tiāu hun-sek siā-hōe keng-chè ê tōa kiat-kò·, jī-chhiáⁿ ke̍k-chek khì kái-piàn hit-kóa kiat-kò·. Marx-chú-gī ê keng-chè lí-lūn sī kî-tiong 1 ê hun-sek ke-si.

Iâ-so·-hōe te̍k-pia̍t chē lâng thīn tháu-pa̍k sîn-ha̍k.

Sui-bóng kàu-chong Jio̍k-bōng Pó-lo̍k II goân-chek-siōng chi-chhî keng-chè kong-gī ê chú-tiuⁿ, i kong-khai hoán-tùi tháu-pa̍k sîn-ha̍k ê hong-hoat kap tùi kàu-hōe koân-le̍k kiat-kò· ê thiau-chiàn.

Tiōng-iàu tù-chok siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái