Kàu-hông Ioannes Paulus 2-sè

(Tùi Jio̍k-bōng Pó-lo̍k II choán--lâi)

Ioannes Paulus 2-sè (pún-miâ: Karol Józef Wojtyła; 1920 nî 5 goe̍h 18 ji̍t – 2005 nî 4 goe̍h 2 ji̍t), 1978 nî chiū-jīm ê Lô-má Thian-chú-kàu kàu-hông. I sī 456 nî lâi thâu-1-ê m̄-sī Í-tāi-lī-lâng ê kàu-chong. I oân-ná sī tē-1-ê hōaⁿ chit ūi ê Pho-lân-lâng.

Kàu-hông

Ioannes Paulus 2-sè
Kàu-hông

Kàu-hông Ioannes Paulus 2-sè
su-kàu-khu Lô-má
chú-kàu-khu Sèng-chō
kàu-hông chiū-jīm 1978 nî 10 goe̍h 16 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 2005 nî 4 goe̍h 2 ji̍t
Chêng-jīm Ioannes Paulus 1-sè
Kè-jīm Benedictus 16-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1946 nî 11 goe̍h 1 ji̍t
Adam Stefan Sapieha koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1958 nî 9 goe̍h 28 ji̍t
Eugeniusz Baziak seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1967 nî 6 goe̍h 26 ji̍t
Paulus 6-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Karol Józef Wojtyła
Chhut-sì 1927 nî 4 goe̍h 16 ji̍t(1927-04-16)
 Pho-lân Wadowice
Kòe-sin 2005 nî 4 goe̍h 2 ji̍t (84 hòe)
 Vaticano
Kok-che̍k  Pho-lân
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Totus tuus
Chhiam-miâ Kàu-hông Ioannes Paulus 2-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Ioannes Paulus 2-sè--ê bûn-chiong
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 10 goe̍h 22 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Thian-chú-kàu
Lia̍t-hok 2011 nî 5 goe̍h 1 ji̍t
 Vaticano Santo Petrus Kóng-tiûⁿ (iû Benedictus 16-sè)
Lia̍t-sèng 2014 nî 4 goe̍h 27 ji̍t
 Vaticano Santo Petrus Kóng-tiûⁿ
(iû Franciscus)

1978 nî 10 goe̍h 16 ji̍t pī soán chò kàu-chong, 10 goe̍h 22 ji̍t chiū-jīm. I sī só·-ū ê kàu-chong tang-tiong gí-giân lêng-le̍k te̍k-pia̍t kiông ê 1-ê, tû-liáu La-teng-bûn í-gōa oân-ná ē-hiáu Pho-lân-gí, Í-tāi-lī-gí, Eng-gí, Hoat-gí, Tek-gí, Se-pan-gâ-gí kap Phû-tô-gâ-gí. Chit-ê châi-tiāu tùi i tāi-piáu kàu-hōe chò kok-chè gōa-kau ū pang-chān.

1981 nî 5 goe̍h 13 ji̍t i tī Sèng Pí-tek Kóng-tiûⁿ khì hō· lâng àn-sat bô sêng, chóng—sī sin-khu giâm-tiōng tio̍h-siong. Hiong-chhiú sī 1-ê Thó͘-ní-kî-lâng hō-chò Mehmet Ali Ağca.

Ioannes Paulus 2-sè ki-pún-siōng sī 1-ê pó-siú-phài. I kian-chhî thoân-thóng ê Thian-chú-kàu kè-ta̍t-koan, pau-koah hoán-tùi the̍h gín-á, tông-sèng-ài, lî-iân, hoán-tùi iōng jîn-kang ê hoat-tō· pī-ūn, mā bô chàn-sêng cha-bó·-lâng chò "sîn-hū" (priest) a̍h-sī sîn-chit jîn-oân khì hōaⁿ chèng-tī chit-ūi. Siâng-sî i chàn-siaⁿ chi-chhî bîn-chú kap keng-chè kong-gī, hoán-tùi sí-hêng kap chiàn-cheng, mā phoe-phêng kiōng-sán-chú-gī kap chu-pún-chú-gī.

Ioannes Paulus 2-sè ê chêng-chi̍t-jīm sī Ioannes Paulus 1-sè, aū-chi̍t-jīm sī Benedictus 16-sè.

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Johannes Paulus II

Kàu-hông Ioannes Paulus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes Paulus 1-sè
Kàu-hông
1978 nî–2005 nî
Kè-sio̍k
Benedictus 16-sè