Thó-lūn:Hui-chiu

新增話題
進行的討論

非洲Siu-kái

非洲阿非利加洲(Africa)的簡略,無論是面積抑是人口,非洲是世界第二大的大陸,干焦亞洲閣較大。

歷史Siu-kái

 
殖民主義之下的非洲, 1914年


返回 "Hui-chiu" 頁面。