Thó-lūn:Koé-chí-bâ

Hō-mîa siu-kái

Pe̍h-phīⁿ-sim ê kóng-hoat kiám-chhái sī ùi Hôa-gí lâi--ê, góa thiāⁿ-kòe ê kóng-hoat sī Pe̍h-bīn-bâ kap Chúi-kó-bâ,--Chùn-hiàn 16:47, 6 4g 2005 (UTC)

Hàn-jī sī 白面貓, 水果貓.--Chùn-hiàn 18:22, 6 4g 2005 (UTC)
Sû-tián koh ū 1 chióng kóng-hoat, pe̍h-phīⁿ-niau (Tâi-Eng Sû-tián bô siu pe̍h-bīn-bâ, chúi-kó-bâ). Tó-1-chióng kóng-hoat khah phó·-phiàn? a̍h-sī chha-put-to? A-giâu 20:42, 6 4g 2005 (UTC)
Pháiⁿ-sè! ìn-kai sī kóe-chí-bâ (果子貓) chía-tio̍h, góa khá-chia̍p thiaⁿ--ê sī kóe-chí-bâ. Tú-chiah góa iōng Google, hoat-hiān Tiong-kok mā iōng 果子狸 chit-ê sû.--Chùn-hiàn 02:14, 7 4g 2005 (UTC)

Hok-kiàn ê Bân-lâm-oē oân-á sī kóng kóe-chí-bâ, iu-kî m̄-bat-jī ê lâng chia̍p-chia̍p leh kóng. Bóng chham-khó.Limkianhui 18:45, 7 4g 2005 (UTC)

Interwiki siu-kái

Pe̍h-phīⁿ-sim kap Káu-chat-niau ê interwiki(en:Civet) kāng-khoán. Ań-chóⁿ chhú-lí?--Chùn-hiàn 16:53, 7 4g 2005 (UTC)

Chún bô tú-tú tùi-èng ê bûn-chiuⁿ, mā chí-hó khan khì kāng hit ūi. Sû-tián jīn-ûi pe̍h-phīⁿ-sim/-niau téng-î Eng-gí ê Formosan gem-faced civet a̍h-sī masked civet. A-giâu 17:39, 7 4g 2005 (UTC)
1-ê tiong-sim būn-tê: tàu-té pe̍h-phīⁿ-sim kan-taⁿ chí Tâi-oân te̍k-sû ê chéng a̍h-sī ē-sái kóng-gī chí só·-ū ê "civet"? A-giâu 17:45, 7 4g 2005 (UTC)
返回 "Koé-chí-bâ" 頁面。