Kaú-chat-niau

Viverricula indica schlegelii
Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Ba̍k: Carnivora
Kho: Viverridae
A-kho: Viverrinae
Sio̍k: Viverricula
Chéng: V. indica
A-chéng: V. i. pallida
Saⁿ-jī-miâ
Viverricula indica pallida
?, ?

Káu-chat-niau (Hàn-jī: 九節貓), chhit-á (七仔), chhàu-chhit-á (臭七仔), siā-hiuⁿ (麝香).

Ha̍k-miâ: Viverricula indica pallida.

Sòaⁿ-téng chu-gôan

siu-kái