Timur ông-tiâu

(Tùi Timurid ông-tiâu choán--lâi)

Timur ông-tiâu, chū-hō Gūrkāniyān (Pho-su-gí: گورکانیان) sī Sunni-phài Hôe-kàu kiàn-li̍p ê ông-tiâu, sio̍k Tu̍t-koat/Bông-kó͘ bîn-cho̍k. Gūrkāniyān chit jī jī-thâu Gurkani ì-sù sī "kiáⁿ-sài", che sī in-ūi in sī tùi Sêng-kiat-su-hān ê kiáⁿ-sài thoân--lo̍h-lâi-ê.

Pún ông-tiâu kiàn-li̍p kòe nn̄g-ê tōa tè-kok, Pho-su ê Timur Tè-kok (1370 nî kàu 1507 nî), kap Ìn-tō͘ ê Mogul Tè-kok (1526 nî kàu 1857 nî).