Pho-su-gí (فارسی ; Lô-má-jī: fārsi) sī Indo-Iran gí-giân ê chit-ê hun-chi, Iran ê chú-iàu gí-giân, tī A-hù-hān téng hū-kīn kok-ka mā ū chin choē sú-ēng-chiá.