Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 15 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 15 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē, kám-chheng kiò chò Tiong Kiōng 15 Tāi, sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng1997 nî 9 goe̍h 12 ji̍t kàu 9 goe̍h 18 ji̍tPak-kiaⁿ khui ê Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē. Khui-hoē ê tāi-piáu ū 2,048 lâng. Chia hoē-gī soán-kí chhut tiong-iong úi-oân 193 lâng kap tiong-iong hāu-pó͘ úi-oân 151 lâng.

15 Tāi kiat-sok keh-tńg-kang, Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hoē soán-kí chhut Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k Siông-úi 7 lâng: