Toā-thóng-it lí-lūn

Bu̍t-lí-ha̍k ê Toā-thóng-it lí-lūn (grand unification theory, GUT) sī leh gián-kiù án-choáⁿ chéng-ha̍p tiān-chû-la̍t, kiông-la̍t kap jio̍k-la̍t ê lí-lūn.

Siong-koan siu-kái