Toā Ūn-hô (大運河) sī Tiong-kok ê chi̍t ê ūn-hô, pau-hâm Kiaⁿ-Hâng Toā Ūn-hô, Chiat-tang Ūn-hô kap Sûi-Tông Toā Ūn-hô, tùi Pak-kiaⁿ, keng-koè Thian-tin, Hô-pak, Soaⁿ-tang, An-hui, Kang-so͘ kap Chiat-kang, kàu Hâng-chiu.

Toā Ūn-hô
UNESCO Sè-kài Ûi-sán

Toā Ūn-hô
Criteria bûn-hoà: i, iii, iv, vi
Reference 1443
Inscription 2014 nî (38 session)