Ūn-hôjîn-lūi kiàn-chō ê chúi-tō. Ūn-hô tiāⁿ-tiāⁿ sī liân-kiat ô͘, , ia̍h-sī hái. Ū-ê ūn-hô ē-sái sái-chûn. Ū-ê sī ēng-lâi im-chhân. Panamá Ūn-hô sī 1 tiâu chiâⁿ ū-miâ ê ūn-hô, i liân-kiat Toā-se-iûⁿ kap Thài-pêng-iûⁿ.

Tek-kok Mittelland Ūn-hô