To-thé-mûi liân-só hoán-èng

Ki-pún ê têng-sū

To-thé-mûi liân-só hoán-èng (Eng-gí: polymerase chain reaction PCR) sī ci̍ht khoán hun-chú seng-bu̍t-ha̍k ki-su̍t, hông ēng-lâi kā tan-it he̍k-chiá chió-liōng ê DNA khó͘-pih khok-tiong chò tōa-liōng. Chin-liōng ê sio-siâng cho͘-sêng ê tōa-liōng DNA, to̍h hong-piān chìn-chi̍t-pō͘ ê kiám-giām.

Siong-koanSiu-kái