Tong Hàn (東漢) sī tī chú-āu 25 nî chì 220 nî chûn-chāi ê Tiong-kok ê Tiong-goân ông-tiâu, hām Se Hàn ha̍p-chheng chò Lióng Hàn, mā hō-chò Hiō Hàn (後漢). Tong Hàn kap Se Hàn chi-kan chûn-chāi chi̍t ê iû Ông Bóng kiàn-li̍p ê Sin-tiâu.

Tong Hàn ê pán-tô͘