Toubon huat (tsuân-tshing: 1994-nî 8-gue̍h 4-ji̍t kuan-î huat-gú sú-iōng ê tē 94-665-hō huat-lu̍t: huat-gú: loi Toubon; ing-gú: Toubon Law) sī Huat-kok tsìng-hú [en] kui-tīng kiông-tsè sú-iōng huat-gú ê tsi̍t-hāng huat-lu̍t. Toubon huat kui-tīng kiông-tsè teh i-hā ê ki-kuan [de], tsoo-tsit [en], kuan-hong tsu-tsōo ê ha̍k-hāu tt. ê ki-kòo [de] pit-su kiông-tsè sú-iōng Huat-gú; kui-tīng sī teh kuan-hong tsìng-hú tshut-pán ê tshut-pán-bu̍t [en], sóo-ū ê kóng-kò, sóo-ū ê kang-tsok tiûñ-sóo, teh siong-gia̍p ha̍p-tông [en], kah kî-thañ ê tsi̍t-kuá siong-gia̍p thong-sìn khuân-kíng, sóo-ū tsìng-hú tsu-tsōo ê ha̍k-hāu hām līng-guā kî-thañ ê tsi̍t-kuá-á khuân-kíng lāi-té lóng-sī pit-su sú-iōng huat-gú lâi hén-sī piáu-ta̍t kóo-thong sìn-sit.[1]

Toubon huat
(Kiông-tsè sú-iōng huat-gú ê huat-lu̍t)
JO199411392.png
Toubon huat
(Loi Toubon)

Tsù-káiSiu-kái

  1. See the text of the Toubon Law in English at La Délégation Générale à la Langue Française. (Eng-gí)

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái