Trias-kí, Hàn-bûnSam-tia̍p-kí (三疊紀), sī chi̍t toāⁿ tē-chit sî-tāi, sî-kan sī tāi-iok 250 kàu 200 Ma (pah-bān nî-chêng), sī Tiong-seng-tāi ê khui-thâu. Tī Trias-kí í-chá sī Perm-kí; koè-āu sī Jura-kí. Kun-kù khó-kó͘ ián-kiù, Trias-kí ê khí-thâu kap kiat-sok lóng hoat-seng toā bia̍t-choa̍t sū-kiāⁿ.

Siāng chá ê hui-hêng chek-chui tōng-bu̍t tī Tras-kí chhut-hiān, kiò e̍k-liong (Pterosauria).

"Trias" sī La-teng-gí "3" ê ì-sù, hō chit-ê miâ sī in-ūi 19 sè-kí Friedrich Von Alberti teh hun Au-chiu tē-chân ê sî-chūn kā kî-tiong saⁿ chàn ha̍p chheng "Trias".