Wadden HáiAu-chiu Pak-hái lâm hōaⁿ ê chi̍t tōaⁿ hái-phiâⁿ chhián-thoaⁿ, sī seng-thài hong-hù ê só͘-chāi, hoān-ûi tùi Dan-kok kòe Tek-kok, soah kàu Kē-tē-kok.

Westerhever salzwiesenrest.JPG

Hō-miâSiu-kái

Chia ê tē-miâ pún-sin sī tê-hêng ê chi̍t khoán, pí-lūn Tek-gí ê "Watt" ì-sù sī "thô͘-phiâⁿ"; "meer" chí "hái".

Kok-ka kong-hn̂gSiu-kái