Zoroaster-kàu

Zoroaster-kàu sī kun-kù in sian-ti Zoroaster kà-sī chò ki-chhó͘ ê chong-kàu, in kiò in-ê sîn Ahura Mazda. Zoroaster-kàu pat sī khah-chá Pho-su lâng siū I-su-lân cheng-ho̍k chìn-chêng ê chú-liû sìn-gióng.