拍開主題選單

Ìn-nî Tn̂g-lâng (Ìn-nî-gí: Tionghoa-Indonesia), he̍k-chiá kiò Ìn-nî Hoâ-jîn, sī tām Ìn-nî ê Tiong-kok î-bîn, chá-kî chú-iàu sī tùi Hok-kiàn kap Kńg-tang soá koè; hiān-sî ū lóng-chóng 1 chheng bān chó-iū.