Ҧ (siáu-siá [en]: ҧ; ing-gí: pe with middle hook; siâ-thé [en]: Ҧ, ҧ) sī hui-slav gí-gên jī-bó tsi-it. Ҧ sī uì kiril jī-bió/П/ (П п) tsiàñ-pîng [en] tiong-kan hù-ka tsi̍t-ê tiong-uī-kau [fr] sóo-lâi kòo-sîng e̊ pèn-thé [en] jī-bió. Ҧ teh kiril jī-bió hong-bīn sī iōng /p/, //, // hi̍k-tsiá /ph/ tíng-tíng ê gí-im jī-bió lâi piáu-sī; teh gruzia-gí lāi-té sī iōng jī-bió // (pari) lâi piáu-sī ҧ ê gí-im [en].

Ҧ
Ҧ ҧ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Thong-siông sī-teh piáu-sī tshing siang-tûn sat-im /p/ (п) ê sàng-khì [en] im /pʰ/ (phe).
Unicode bé-uī (U+04A6);
 (U+04A7)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ҧ ҧ
Kî-thañ

Abkhaz-gí ê sú-iōng siu-kái

Tuah tiong-uī-kau ê /Ҧ/ í-tsîng to-teh abkhaz-gí lāi-té sú-iōng kuè, Ҧ tāi-piáu tshing siang-tûn sat-im /п/ ê sàng-khì [en] im /ҧ/[1][2], tō tshiñ-tshiūñ ing-gí sû-luī [en] "pack" tiong-kan ê ⟨p⟩ hoo-im sī kâng-khuán e̊. Lî-tshiáñ /Ҧ/ teh abkhaz jī-bió [en] lāi-té ê sūn-sī sī pâi tē-36 ê jī-bió, pīng-iōng ⟨ṗ⟩ lâi im-i̍k. Mā ē-tàng sú-iōng tsah ū kàng-pōo [en] ē-ên-kau [fr] ê kiril jī-bió /Ԥ/ lâi thè-tāi.[1][3]Ē-ên-kau ê siá-huat luī-sū phīñ-im-huà [en] ê hû-hō huàn-buē-hû [en].

Im-ti̍k siu-kái

Ҧ ê im-ti̍k thong-siông sī-teh piáu-sī tshing siang-tûn sat-im /p/ (п) ê sàng-khì [en] im /pʰ/ (phe).

Kè-sǹg tāi-bé siu-kái

Ҧ/ҧ (П/п tsah tiong-uī-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (latin jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ҧ ҧ
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ҧ TSAH TIONG-UĪ-KAU
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ҧ TSAH TIONG-UĪ-KAU
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1190 U+04A6 1191 U+04A7
UTF-8 210 166 D2 A6 210 167 D2 A7
Jī-hû tī ín-iōng Ҧ Ҧ ҧ ҧ

Jī-hû pen-bé siu-kái

Ҧ/ҧ (П/п tsah tiong-uī-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ҧ ҦU+04A6 U+04A6 Kiril tuā-siá jī-bió Ҧ
Sió-siá ҧ ҧU+04A7 U+04A7 Kiril sió-siá jī-bió ҧ

Tsù-kái siu-kái

  1. 1.0 1.1 "Proposal to encode two Cyrillic characters for Abkhaz" (PDF) (ēng Eng-gí). 2008-05-10. 2017-10-15 khòaⁿ--ê. 
  2. Simon Ager. "Abkhaz alphabet, pronunciation and language" (htm). Omniglot (ēng Eng-gí). 2019-04-21 khòaⁿ--ê. 
  3. "Unicode 9.0.0 final names list". Unicode.org. The Unicode Consortium. 

Tsham-khó bûn-hèn siu-kái

  • Peter T. Daniels (dir.) and William Bright (dir.), The World's Writing Systems, Oxford et New York, Oxford University Press, 6 June 1996, xlvi + 920 p. (ISBN 978-0-19-507993-7) (Eng-gí)

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái