Ӿ (kiril)

(Tùi Ӿ choán--lâi)

Ӿ (kiril) (siáu-siá [en]: ӿ; х hù-ka huâiñ jī-ue̍h; ing-gí: Ӿ/ӿ (kha with stroke); siâ-thé [en]: Ӿ ӿ) sī hui-slav gí-gên jī-bió tsi-it.[1]Teh Unicode lāi-té, tsit-ê jī-bió ê miâ-tshing [en] kiò-tsò "/Х/ hù-ka huâiñ jī-ue̍h" (Ӿ (kha with stroke)).[1] Ӿ sī uì kiril jī-bió /Х/ (Kha; Х х) hù-ka huâiñ jī-ue̍h lâi kòo-sîng ê pèn-thé [en] jī-bió. Ӿ iōng teh Nivkh-gí [en] lāi-té, iōng-lâi piáu-sī tshing sing-bûn tshat-im /h/, kah ing-gí ê tan-jī "hat (bō-á)" lāi-té ê ⟨h⟩ hoo-im sio-siâng.[2]

Ӿ (kiril)
Ӿ ӿ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Ӿ thong-siông ê im-ti̍k piáu-sī tshing sing-bûn tshat-im /h/.
Unicode bé-uī (04FE);
 (04FF)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ӿ ӿ
Kî-thañ

Im-ti̍k

siu-kái

Thong-siông ӿ ê im-ti̍k piáu-sī tshing sing-bûn tshat-im /h/.

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

/Ӿ/ (kha/ha hù-ka huâiñ jī-ue̍h) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ӿ ӿ
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Х (X HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Х (X HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1278 U+04FE 1279 U+04FF
UTF-8 211 190 D3 BE 211 191 D3 BF
Jī-hû tī ín-iōng Ӿ Ӿ ӿ ӿ

Jī-hû pen-bé

siu-kái

/Ӿ/ (kha/ha hù-ka huâiñ jī-ue̍h) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ӿ ӾU+04FE U+04FE Kiril tuā-siá jī-bió Ӿ (X hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Sió-siá ӿ ӿU+04FF U+04FF Kiril sió-siá jī-bió ӿ (x hù-ka huâiñ jī-ue̍h)

Tsù-kái

siu-kái
  1. 1.0 1.1 "Cyrillic: Range: 0400–04FF" (PDF). The Unicode Standard, Version 6.0. 2010. p. 43. 2011-05-18 khòaⁿ--ê. 
  2. Ager, Simon (ed.). "Nivkh (Нивхгу/Nivxgu)". Omniglot: Writing systems & languages of the world. 2011-05-18 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̽t

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái