Thó-lūn:Ka-lí (liāu-lí)

進行的討論
(Tùi 咖哩 choán--lâi)

咖哩Siu-kái

咖哩指濟濟種摻芳料的南亞/東南亞料理

日本咖哩Siu-kái

 
超級市場的咖哩角做的

臺灣,"咖哩"四常指日本式的咖哩飯,日本咖哩(日語: カレー, 有時講カリ)一般並印度咖哩高閣甜, 嘛較袂薟。 材料用幾仔種菜蔬佮肉,上基本的包含蔥頭、紅菜頭、馬鈴薯,肉上時行揀豬肉、牛肉、雞肉。

返回 "Ka-lí (liāu-lí)" 頁面。