Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Chi̍t-khoán liāu-lí hong-sek. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Ka-lí.

Ka-lí[1] chí chē-chē chióng chham phang-liāu (spice) ê Lâm-a/Tang-lâm-a liāu-lí.

Ji̍t-pún ka-lí siu-kái

 
Iōng chhiau-kip chhī-tiûⁿ ê ka-lí-kak chò--ê

Tâi-oân, "ka-lí" sù-siông chí Ji̍t-pún-sek ê ka-lí-pn̄g. Ji̍t-pún ka-lí (Ji̍t-gí: カレー, ū sî kóng カリ) it-poaⁿ phēng Ìn-tō͘ ka-lí ko koh tiⁿ, mā khah bē hiam. Châi-liāu iōng kúi-ā-chióng chhài-se kap bah. Siāng ki-pún--ê pau-hâm chhang-thâu, âng-chhài-thâu, má-lêng-chî. Bah siāng sî-kiâⁿ kéng ti-bah, gû-bah, ke-bah.

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "加里". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.