Thó-lūn:Kang-gia̍p Kek-bēng

進行的討論
(Tùi 工業革命 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 5000 phiⁿ.

工業革命Siu-kái

 
1840年的曼徹斯特(Manchester),棉花工場滿滿是,有" 棉花城市"(Cottonopolis)的稱呼

工業革命,抑產業革命,是1819世紀英國開始的農業、製造業、礦業、運輸業的革新,佇這个時期,社會經濟佮文化有真大的變動。

返回 "Kang-gia̍p Kek-bēng" 頁面。