Thó-lūn:Kun-chú li̍p-hiàn

進行的討論
(Tùi 有憲法的王國 choán--lâi)

有憲法的王國Siu-kái

有憲法的王國 (嘛號做君主立憲制)是一款政治體制:佇遮,國家頭人,毋過伊無絕對的權力;這个王的政府愛照憲法來行,有憲法的王國的政府的頭人定定叫做首相

親像比利時日本柬埔寨(Kampuchea)、下地國聯合王國西班牙泰國攏是有憲法的王國。

返回 "Kun-chú li̍p-hiàn" 頁面。