Pang-chān:漳州話

(Tùi 漳州話 choán--lâi)


漳州話
漳州话 / Chiang-chiu-ōa
發音 /tsiaŋ˨ tsiu˨ ua˨/
源自國家  中國
使用地區  中國福建漳州
語系
文字系統 白話字
閩南拼音
漢字
語言代碼
ISO 639-3
ISO 639-6 zzou
Glottolog fuji1236
Linguasphere 79-AAA-jed
  漳州話个分佈
這文章包含IPA符號。若是無相關个字形支援,你可能會看著問號、方框抑是其他符號,無法度正常顯示Unicode字元。請你看Help:IPA

漳州話(漳州在地讀音:Chiang-chiu-ōa),是閩南語漳州地區个腔口。

唇音 齒齦音 齒齦喙蓋音 軟喙蓋音 聲門音
破裂音 無送氣 /p/

p
/b/

b
/t/

t
/k/

k
/g/

g
/ʔ/

送氣 //

ph
//

th
//

kh
塞擦音 無送氣 /ts/

ch
/dz/

j
//# //#
送氣 /tsʰ/

chh
/tɕʰ/#
摩擦音 /s/

s
/ɕ/# /h/

h
鼻音 /m/* /n/* /ŋ/*
邊音 /l/

l
  • *:只有佇/b/、/l/、/g/佮鼻化韻連起來讀个時陣才會出現/m/、/n/、/ŋ/。
  • #:今仔日廈門少年人一般將/ts/、/tsʰ/、/s/、/dz/讀做//、/tɕʰ/、/ɕ/、//。
母音韻尾 鼻音韻尾 鼻化韻尾
開口呼 舒聲 /a/
/ɔ/
/o/
/e/
/ɛ/
/ai/
/au/
//
/am/
/ɔm/
/an/
/ŋ̍/
/aŋ/
/ɔŋ/
/ã/
/ɔ̃/
/ɛ̃/
/ãi/
/ãu/
入聲 /aʔ/
/ɔʔ/
/oʔ/
/eʔ/
/ɛʔ/
/auʔ/
/m̩ʔ/
/ap/
/ɔp/
/at/
/ŋ̍ʔ/
/ak/
/ɔk/
/ãʔ/
/ɔ̃ʔ/
/ɛ̃ʔ/
/ãuʔ/
齊齒呼 舒聲 /i/
/ia/
/io/
/iu/
/iau/
/im/
/iam/
/in/
/ian/
/iŋ/
/iaŋ/
/iɔŋ/
/ĩ/
/iã/
/iɔ̃/
/iũ/
/iãu/
入聲 /iʔ/
/iaʔ/
/iɔʔ/
/ioʔ/
/iuʔ/
/iauʔ/
/ip/
/iap/
/it/
/iat/
/ik/
/iak/
/iɔk/
/ĩʔ/
/iãʔ/
/iãuʔ/
合口呼 舒聲 /u/
/ua/
/ue/
/ui/
/uai/
/un/
/uan/
/uã/
/uĩ/
/uãi/
入聲 /uʔ/
/uaʔ/
/ueʔ/
/ut/
/uat/
/uãiʔ/
聲調名 陰平 陽平 上聲 陰去 陽去 陰入 陽入
聲調記號 ˦˦ (44) ˩˧ (13) ˥˧ (53) ˨˩ (21) ˨˨ (22) ˧˨ (32) ˩˨˩ (121)
白話字 ˆ ˊ ˋ - ˈ
漢字舉例
tang

tâng

táng

tàng

tāng

tak

ta̍k

連讀變調

siu-kái
頭前字變調个規律
原始聲調 新个聲調 漢字舉例 變調舉例
陰平 44 22 詩經 /si˦/ + /kiŋ˦/[si˨ kiŋ˦]
陽平 13 22 南京 /lam˩˧/ + /kiã˦/[lam˨ kiã˦]
上聲 53 44 紙箱 /tsua˥˧/ + /siɔ̃˦/[tsua˦ siɔ̃˦]
陰去 21 53 世間 /si˨˩/ + /kan˦/[si˥˧ kan˦]
陽去 22 21 是非 /si˨/ + /hui˦/[si˨˩ hui˦]
陰入 32 入聲B
(/-ʔ/)
53
(挕捒/-ʔ/)
鐵釘 /tʰiʔ˧˨/ + /tiŋ˦/[tʰi˥˧ tiŋ˦]
入聲
(/p̚/, /-t̚/, /-k̚/)
5 接收 /tsiap̚˧˨/ + /siu˦/[tsiap̚˥ siu˦]
陽入 121 入聲B
(/-ʔ/)
21
(挕捒/-ʔ/)
石山 /tsioʔ˩˨˩/ + /suã˦/[tsio˨˩ suã˦]
入聲A
(/p̚/, /-t̚/, /-k̚/)
21 立春 /lip̚˩˨˩/ + /tsʰun˦/[lip̚˨˩ tsʰun˦]

參考資料

siu-kái