Thó-lūn:Chek-soh tōng-bu̍t

新增討論
進行的討論
(Tùi 脊索動物 choán--lâi)

Che ē-sái soá khì chit-soh tōng-bu̍t, m̄-koh sī "chit" khah hó ia̍h "chek"? A-giâu 05:56, 1 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

  • Douglas kap Lāi-gōa-kho khàn-hō͘-ha̍k ū siu chek-chui. --Kiatgak 04:07, 7 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

脊索動物Siu-kái

?Chordates
 
Branchiostoma lanceolatum
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Cambrian – 現時
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
He̍k: Eukaryota
Kài: Animalia
A-kài: Eumetazoa
(bô hun-kip) Bilateria
Superphylum: Deuterostomia
Mn̂g: Chordata
Bateson, 1885

脊索動物包含脊脽動物佮幾仔種無脊脽動物,怹佇生物學的分類歸Chordata這个,怹共同的特徵包括佇性命的一寡開端有脊索(notochord),有背神經管(dorsal nerve cord),有咽鰓裂(pharyngeal slits)佮肛後尾

返回 "Chek-soh tōng-bu̍t" 頁面。