Thó-lūn:Ô-á

(Tùi 蚵仔 choán--lâi)

che khiàm gōa-hêng, lōe-chōng/khì-koan ê soat-bêng.

蚵仔Siu-kái

蚵仔是一款雙殼軟體動物英語mollusk),主要活佇海水抑是汽水域內底,Tēng硞硞的殼保護軟軟的身軀。

蚵仔科(Ostreidae)家族的種號做"真蚵仔"。

  • Crassostrea gigas (日本蚵仔)
  • Ostrea gigas (臺灣有)
  • Ostreola
  • Saccostrea

所有的蚵仔攏有才調結真珠,不而過干焦一寡仔的種(真珠蛤屬(Pinctada)的)的真珠有商業價值。

蚵仔是料理用的材料。

 
蚵仔煎用的相關的文章Siu-kái


返回 "Ô-á" 頁面。