2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

8 goe̍h 14 siu-kái

  • Israel khai-sí chek-ke̍k iàu-kiû Israel Iû-thài ki-bîn kap tông-chêng hūn-chú thòe-chhut Gaza. 21-ūi Iû-thài-lâng khiā-khí ê só·-chāi siū éng-hióng. (BBC Tiong-bûn-bāng)