2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

3 go̍eh 29 hō

siu-kái
  • Ìn-nî Sumatra-tó sai-pō· kīn Nias-tó ê só·-chāi tī tong-tē pòaⁿ-mê hoat-seng 8.7-kip ê kiông-lia̍t tē-tāng, bo̍k-chêng iok-kî-liōng ū chheng lâng sí-bông. Che sī chēng kū-nî ê Ìn-tō·-iûⁿ tōa tē-tāng kàu taⁿ siāng lia̍t ê 1 pái tē-tāng. Siau-sit chi̍t-ē chhut-lâi, keh-piak kok iân-hái ê ki-bîn chē-chē lâng kiaⁿ-hiâⁿ cháu-pī. (BBC Tiong-bûn-bāng)

3 go̍eh 21 hō

siu-kái

3 go̍eh 19 hō

siu-kái