2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

12 goe̍h 22

siu-kái

Ùi Hubble Thài-khong Tiàu-kiàⁿ hip--tio̍h ê siòng-phìⁿ, chhoē tio̍h Thiⁿ-ông-chheⁿ koh ū 2 ê khoân kap 2 lia̍p oē-chheⁿ. (AP/YahooNews, CNN, SpaceRef.com[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat])

12 goe̍h 18

siu-kái
  • Tek-kok Leipzig ê Michael Hofreiter chhoā-tūi sêng-kong kā khu̍t-chéng ê mammoth ê DNA kái--chhut-lâi. (BBC)

12 goe̍h 6

siu-kái

12 goe̍h 3

siu-kái

12 goe̍h 1

siu-kái