?Mammoth
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Proboscidea
Kho: Elephantidae
Sio̍k: Mammuthus
Brookes, 1828
Chéng

Mammoth sī í-keng khu̍t-chéng, kui Mammuthus-sio̍k ê kó·-chá chhiūⁿ. It-poaⁿ ū goe̍h-bâi-hêng ê tn̂g ; pak-pō· ê chéng kui sin-khu khàm tn̂g mo·. Oa̍h tī 160-bān chì 1-bān-nî chêng (Pleistocene sî-tāi).

2005 nî Tek-kok Leipzig ê Michael Hofreiter chhoā-tūi sêng-kong kā mammoth ê soàⁿ-lia̍p-thé DNA ê 1 pō·-hūn kái--chhut-lâi. Che sī kàu taⁿ kái--chhut-lâi siāng tn̂g ê peng-hô sî-tāi chhī-leng tōng-bu̍t DNA. [1]

Mammuthus
Mammuthus