2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


5 go̍eh 29

siu-kái

5 go̍eh 17

siu-kái
  • Uzbekistan kun-tūi tī 5 goe̍h 13 hit kang thâi-sí tiàm tang-pō· Andijan-chhī khòng-gī ê jîn-sū. Koaⁿ-hong jīn-tēng ê sí-bông jîn-sò· ū 169 lâng; kok-chè mûi-thé, jîn-koân cho·-chit kap hoán-tùi-phài jīn-ûi ū kúi-nā-pah-ê, kî-tiong pau-koah cha-bó·-lâng kap gín-á. Koaⁿ-hong hó·ⁿ-jīm kun-tūi ū tùi hô-pêng sī-ui jîn-sū khui-chhèng, in koài Islam-kàu ke̍k-toan-hūn-chú chè-chō tōng-loān. Hù-kīn ê Korasuv hit-tah-á oân-ná hoat-seng po̍k-le̍k chhiong-tu̍t. (BBC BBC)

5 go̍eh 14

siu-kái