T-5 kàu-lēn-ki (T-5 ióng-ing, AIDC T-5 ióng-ing, AIDC T-5 ióng-ing kàu-lēn-ki; eng-gí: AIDC T-5 Brave Eagle, T-5 trainer aircraft; hàn-gí: T-5教練機, T-5勇鷹, T-5勇鷹教練機) sī bo̍k-tsên sè-kài tng-teh ho̍k-i̍k tiong ê tsi̍t-khuán hui-hîng (flight/flying) hùn-lēn ê hue-lîng-ki, lî-tshiáñ mā sī gén-huat tiong ê tshit tsióng tshù-sè-tāi ko-kip kàu-liān-ki (trainer aircraft) ê ki-tsióng tsi i̍t. T-5 àn-sǹg thài-uāñ tsū 1984 nî khai-sí ho̍k-i̍k ê AT-3 ko-kip kàu-lēn-ki, kah pōo-hùn-ki (LIFT) līm-bū ê F-5E tsèn-tàu-ki. Iû Tâi-uân sóo gén-huat (research and development), teh khai-huat sî-kî hit-tang-tsūn ê tāi-hō (code name) pat pau-kuat: XAT-5, AT-5, XT-5 tíng-tíng ê bîng-tshing (name). T-5 sī uì F-CK-1 tsèn-tàu-ki (AIDC F-CK-1 Ching-kuo) tsò ki-tshóo sóo gén-huat tshut-lâi ê ki-tsióng.

T-5 ióng-ing
09.24 總統出席「空軍新式高教機出廠典禮」 (48785698978).jpg
A1 guân-hîng-ki
Luī-hîng Phùn-siā hùn-liān-ki(Eng-gí: Jet trainer)
Kok-tsi̍k Tâi-oân (ROC)
Tsè-tsō siong Hâng-khong kang-gia̍p hoat-tián kong-si
Siat-kè kong-si Hâng-khong kang-gia̍p hoat-tián kong-si kah Kok-ka Chung-Shan kho-ha̍k gián-kiù-īⁿ
Siú-pue 2020 nî 6 gue̍h 10 ji̍t[1]
Tsōng-thài Huat-tián-tiong
Sing-sán ki-sòo 2[2]
Khai-huat lâi-guân AIDC F-CK-1 Ching-kuo
T-5 kàu-lēn-ki ê A1 tshì-giām ki (experimental aircraft).
T-5 kàu-lēn-ki ê bôo-hîng.

T-5 tsu-guânSiu-kái

Ki-pún kui-kehSiu-kái

Sìng-lîngSiu-kái

 • ki̍k-sok: 1,030 kph (640 mph)
 • hâng-tîng (range (aeronautics)): 1,350 km (839 miles)
 • sing-hān: 13,000 m (42,651 ft)
 • peh-sing-lu̍t (rate of climb (RoC)): 2,896 m/min (9,500 ft/min)

Bú-tsongSiu-kái

 • tō-tuâñ: 2 lia̍p AIM-9 Sidewinder, 6 lia̍p AGM-65 Maverick
 • tsà-tuâñ (bomb): 9 lia̍p Mark 82 bomb (Mk 82), 3 lia̍p Mark 83 bomb (Mk 83), 3 lia̍p Mark 84 bomb (Mk 84) iá-sī 9 lia̍p CBU-100 Cluster Bomb
 • hué-tsìñ tuâñ (Rocket (weapon)): Hydra 70

Tsù-káiSiu-kái

 1. Mu-chuan, Su; Yeh, Joseph. "New indigenous trainer jet conducts first test flight in Taichung". focustaiwan.tw. Focus Taiwan. 2021 nî 2 gue̍h 12 ji̍t khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 2. "勇鷹二機成功首飛 漢翔:試飛是飛向未知測試極限". cna.com.tw. Central News Agency. 2021 nî 2 gue̍h 12 ji̍t khòaⁿ--ê.  (Hàn-gí)

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

 • Minnick, Wendell. "Taiwan Exhibits New Fighter Trainers at Expo". defensenews.com. Defense News. Retrieved 8 May 2019. (Eng-gí)
 • Wendell Minnick and, Tom Kington. "Taiwan Advanced Jet Trainer Nears Bidding Process". defensenews.com. Defense News. Retrieved 8 May 2019. (Eng-gí)
 • Pocock, Chris. "Taiwan Confirms Indigenous Jet Trainer Development". ainonline.com. The Convention News Company, Inc. Retrieved 12 May 2019. (Eng-gí)
 • J.R. Wu and Michael Perry, Damon Lin. "Taiwan to build 66 jet trainer aircraft by 2026 to bolster defenses". reuters.com. Reuters. Retrieved 8 May 2019. (Eng-gí)
 • Yeh, Joseph. "Military launches naming contest for its new jets". focustaiwan.tw. Focus Taiwan. Retrieved 11 May 2019. (Eng-gí)

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: AIDC T-5 Brave Eagle