Achievement (bûn-chiong-ha̍k)

Achievement (Eng-gí chiàu-jī ì-sù: "sêng-chiū") sī bûn-chiong-ha̍k ê iōng-gí, chí chi̍t khoán pîn-pâi-chiong (coat of arms) só͘-ū bûn-chiong-ha̍k pō͘-kiāⁿ cho͘-ha̍p--khí-lâi ê kui cho͘ tián-sī.

Chi̍t thò achievement, sī pau-koat liáu tiong-iong pîn-pâi hêng-thé ê escutcheon, kap crest, torse, mantling, helm, coronetcrown, supporter (khó-lêng koh phòe compartment), hâm bô it-tēng ēng--tio̍h ê motto, order, chham badge.