Ak-pûi (沃肥) sī chi̍t chióng iú-ki pûi-liāu. Lī-iōng ū-hâm pûi-liāu sêng-hūn ê seng-bu̍t si-thé kah sái-jiō, lām-sám thô kah khòng-bu̍t-chit liáu-āu, tī un-tō͘ kah sip-tō͘ kôaiⁿ ê chōng-hóng chi-hā, keng-kòe bî-seng-bu̍t hoat-kàⁿ lâi chè-chok.

Ak-pûi.

Siong-koan Siu-kái