Android pán-pún le̍k-sú

Android chok-gia̍p hē-thóng sī chi̍t-ê iû Google kap Khai-hòng Chhiú-ki-á Liân-bêng tâng-chê khai-hoat hoat-tián ê hêng-tōng chong-tì chok-gia̍p hē-thóng. Siōng-chá ê pán-pún sī tī 2007 nî 11 go̍eh 5 hō hoat-pò͘ ê Android 1.0 beta, kàu-taⁿ í-keng hoat-pò͘ liáu chē-chē ê pán-pún. Múi chi̍t-ê pán-pún sī tī chêng chi̍t-ê pán-pún ê ki-chhó͘ siōng siu-chèng lāu-phāng kap thiⁿ-ka kong-lêng.

Choân-kiû Android pán-pún hun-pò͘ (ùi 2009 nî 12 goe̍h)
2017 nî 8 goe̍h choân-kiû ê Android pán-pún hun-pò͘. Android Marshmallow sī siōng sî-kiâⁿ ê Android pán-pún, chiàm Google Play sú-iōng-lu̍t 32.3%, pâi tē-jī sī Android Lollipop chiàm 29.2%.

Ūi 2009 nî 5 go̍eh khai-sí, Android chok-gia̍p hē-thóng kái ēng tiⁿ-tiám lâi chò-ûi pán-pún ê tāi-hō, chia-ê pán-pún án-chiàu tōa-siá jī-bó ê sūn-sī lâi chìn-hêng hō-miâ: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat kap Oreo.

Miâ Pán-pún tāi-bé Hoat-pò͘ sî-kan API téng-kip Chi-oān chōng-thài[1]
(No codename) 1.0 2008 nî 9 goe̍h 23 hō 1 Bô-chi-oān
(Internally known as "Petit Four") 1.1 2009 nî 2 goe̍h 9 hō 2 Bô-chi-oān
Cupcake 1.5 2009 nî 4 goe̍h 27 hō 3 Bô-chi-oān
Donut[2] 1.6 2009 nî 9 goe̍h 15 hō 4 Bô-chi-oān
Eclair[3] 2.0 - 2.1 2009 nî 10 goe̍h 26 hō 5 - 7 Bô-chi-oān
Froyo[4] 2.2 - 2.2.3 2010 nî 5 goe̍h 20 hō 8 Bô-chi-oān
Gingerbread[5] 2.3 - 2.3.7 2010 nî 12 goe̍h 6 hō 9 - 10 Bô-chi-oān
Honeycomb[6] 3.0 - 3.2.6 2011 nî 2 goe̍h 22 hō 11 - 13 Bô-chi-oān
Ice Cream Sandwich[7] 4.0 - 4.0.4 2011 nî 10 goe̍h 18 hō 14 - 15 Bô-chi-oān
Jelly Bean[8] 4.1 - 4.3.1 2012 nî 7 goe̍h 9 hō 16 - 18 Bô-chi-oān
KitKat[9] 4.4 - 4.4.4 2013 nî 10 goe̍h 31 hō 19 - 20 Chi-oān[10]
Lollipop[11] 5.0 - 5.1.1 2014 nî 11 goe̍h 12 hō 21 - 22 Chi-oān
Marshmallow[12] 6.0 - 6.0.1 2015 nî 10 goe̍h 5 hō 23 Chi-oān
Nougat[13] 7.0 - 7.1.2 2016 nî 8 goe̍h 22 hō 24 - 25 Chi-oān
Oreo 8.0 2017 nî 8 goe̍h 21 hō 26 Chi-oān

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái

 1. "Factory Images for Nexus and Pixel Devices". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-04-04. 
 2. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 3. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 4. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 5. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 6. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 7. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 8. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 9. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 10. Ludwig, Adrian; Miller, Mel (March 22, 2017). "Diverse protections for a diverse ecosystem: Android Security 2016 Year in Review". Google Security Blog. Google. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī March 22, 2017. March 22, 2017 khòaⁿ--ê. We released monthly Android security updates throughout the year for devices running Android 4.4.4 and up—that accounts for 86.3 percent of all active Android devices worldwide. 
 11. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 12. "Android - History". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-14. 
 13. "Android – Nougat". Android. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2016-08-22. 

Pang-bô͘:Android