Bourbon Ông-ka

(Tùi Bourbon ka-cho̍k choán--lâi)

Bourbon Ông-ka (Hoat-gí: maison de Bourbon) sī Au-chiu ê ông-ka, tī 16 sè-kí pat thóng-tī Navarra kap Hoat-kok; tī 18 sè-kí, in-ê sêng-oân mā pat thóng-tī Se-pan-gâ, Napoli, Sicilia kap Parma.

Hiān-sî ê Se-pan-gâ kok-ông kap Luxembourg tāi-kong, iáu sio̍k Bourbon ê hiat-thóng.