Campora San Giovanni.

Campora San GiovanniÌ-tāi-lī Amantea Hêng-chèng-khu o̍eh ê Ti̍t-hat-chhī, tī Cosenza-séng kah Catanzaro-séng ê pian-kài.

Keng-chèSiu-kái

I ê Keng-chè sī ki-î Lông-gia̍p ki̍p lí-iû, chiông 1950 nî-tāi í-lâi, í-keng pôe-iáng kahhoat-tián Âng iûⁿ-chhang, chhut-siû kàu kok-lāi kah kok-gōa chhī-tiûⁿ. Tī kè-khì Jī-cha̍p nî chi-lāi ū kè-sio̍k chhut-kháu Âng iûⁿ-chhang sán-phín,ka-siōng kî-thaⁿ ê siong-gia̍p o̍ah-tāng, tùi tong-tē Keng-chè ū-lī.

Tē-líSiu-kái

Le̍k-sú kiàn-tio̍k-bu̍tSiu-kái

Chi̍t-ê Cha̍p-sì sè-kí ê tōa-thah sī ûi-it hián-tù ê kiàn-tio̍k-bu̍t.

Tong-tē bí-si̍tSiu-kái

Campora San Giovanni ê bí-si̍t phó͘-thong lâi-chū Lông-gia̍p kah Hî-gia̍p thôan-thóng. I pau-koat kán-tan chhài-ngâu, ho̍k-cha̍p ko-tiám ki̍p ti-bah téng-téng:

Phô-tô-chiúSiu-kái

Tong-tē phô-tô-chiú hián-tù, te̍k-pia̍t sī Âng Phô-tô-chiú; chòe ū-miâ ê sī "savuto" kah Kài-lo̍k phín-chéng.

Cha̍p-hāngSiu-kái

  • I chú-iàu kàu-tn̂g sī kiàn-siat tī 1956-nî.

Gōa-pō͘ Liân-chiapSiu-kái