Chì-chió-chú-gī (minimalism) biô-siá bó͘-mi̍h kā chok-phín kán-séⁿ chò siōng kài ki-pún ê te̍k-teng lâi piáu-ta̍t ê gē-su̍t kap siat-kè ūn-tōng, te̍k-pia̍t sī tī sī-kak gē-su̍t (visual art) kap im-ga̍k. Chì-chió-chú-gī ē-sái te̍k-pia̍t chí Chiàn-āuSe-hng hoat-tián ê gē-su̍t ūn-tōng, thâu-khí-seng tī sī-kak gē-su̍t, āu--lâi oan-nā èng-iōng tī chi̍t-khoán kiâⁿ têng-hok (repetition) ê im-ga̍k ūn-tōng, chhan-chhiūⁿ Steve Reich, Philip Glass, John Adams, Terry Riley chit-koá lâng ê chok-phín.

Chì-chió-chú-gī mā ē-iōng-tit kí jīm-hô séng-iōng (spare), kán-lio̍k chò ki-pún sêng-hūn, he̍k-chiá-sī ke̍k-ke ū kiat-kò͘ ê mi̍h, iah-sī gâu oá kán-hoà lō͘-soàⁿ ê hêng-ûi.