Chōng-jîn Hêng-chèng Tiong-iong

Chōng-jîn hêng-chèng tiong-iong(Hàn-jī:藏人行政中央; Chōng-gí:བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་།), mā kiò tsò Se-chōng liû-bông tsìng-hú, sī Se-chōng to̍k-li̍p ūn-tōng ê 1-ê ki-kòo, tsìng-hú sóo-tsāi-tē tī Ìn-tō͘ ê Dharamsala.


Se-chōngTiong-hoâ Bîn-kok tāi-lio̍k sî-tāi (1912-1950) sī puànn to̍k-li̍p ê. 1950 nî Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok khai-sí thóng-tī Se-chōng, tap-ìng hōo Chōng-jîn tsū-tī. Tān-sī 1959 nî Chōng-jîn tuì Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok put-buán, huat-tōng kik-bīng, sit-pāi liáu-āu Dalai Lama 14-sè kah 8 bān Chōng-jîn liû-bông Ìn-tō͘, keh-nî kiàn-li̍p Chōng-jîn hêng-chèng tiong-iong, tsú-iàu sī uī-tio̍h pó-hōo Se-chōng ê bûn-huà.


2011 nî, Chōng-jîn hêng-chèng tiong-iong uân-sîng bîn-tsú-huà, iû suán-kí suán-tshut líng-tō-jîn.