To-thé

(Tùi Chū-ha̍p-bu̍t choán--lâi)

To-thé (Eng-gí: polymer), he̍k-chiá kiò chū-ha̍p-bu̍t (聚合物), sī chí chē lia̍p têng-ho̍k ê chhù-tan-goân ha̍p--khí-lâi chiâⁿ sêng ê tōa hun-chú, sī hun-chú-liōng hui-siông toā ê hoà-ha̍p-bu̍t.

Chū-ha̍p-bu̍t

Chē chióng tiōng-iàu ê seng-bu̍t hun-chú sī to-thé, pí-lūn DNA kap nn̄g-pe̍h-chit téng khoán.

Siong-koanSiu-kái