Chū-iû ì-hiòng ê būn-tê sī teh thó-lūn jîn-lūi kám ū hoat-tō· khòng-chè in ka-tī ê kiâⁿ-pàng kap soán-te̍k. Beh chhú-lí chit-ê būn-tê, lán tio̍h-ài liáu-kái chū-iû kap in-kó ê koan-hē, koh koat-tēng chū-jiân-lu̍t kám sī thàu-koè in-toaⁿ kap kiat-kó chit-khoán koan-hē lâi koat-tēng sè-kan lóng-chóng ê tāi-chì.

In-ūi tùi téng-koân chiah-ê hē-hāng ê khoàⁿ-hoat koh-iūⁿ, tì-sú sûi-lâng tùi ta̍k-hāng tāi-chì sī m̄-sī tāi-seng í-keng koat-tēng hó-sè, ū bô-kâng ê khoàⁿ-hoat. Tī chia, tō sán-seng koat-tēng-lūn kap hui-koat-tēng-lūn 2-phài.

Lēng-goā kóng-tio̍h chū-iû kám ē-tàng kap koat-tēng-lūn kāng-sî-chūn chûn-chāi, tō koh sán-seng lióng-li̍p-lūn kap hui-lióng-li̍p-lūn. In-ūi án-ne, ta̍h-ngē ê koat-tēng-lūn-chiá chú-tiuⁿ ú-tiū bān-mi̍h lóng í-keng koat-tēng hó-sè, chiàu chit-hō khoàⁿ-hoat, chū-iû ì-hiòng tō bô-khó-lêng chûn-chāi.

Chū-iû ì-hiòng ê goân-chek khan-sia̍p-tio̍h chong-kaù, lûn-lí-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap kho-ha̍k ê ì-gī. Pí-lūn-kóng, tī chong-kaù--ni̍h, ū chū-iû ì-hiòng tō àm-chí hit-ê choân-lêng ê sîn bô ēng i ê lêng-le̍k kā lâng ê ì-hiòng kap soán-te̍k pa̍k-tiâu-tiâu. Tī lûn-lí-ha̍k lâi kóng, chū-iû ì-hiòng tāi-piáu sûi-lâng lóng tio̍h ūi ka-tī ê kiâⁿ-pàng lâi hū chek-jīm. Tī sim-lí-ha̍k ê léng-he̍k, nā sêng-jīn ū chū-iû ì-hiòng tō piáu-sī lán ê sim siōng-bô ū khòng-chè lán chi̍t-pō·-hūn sin-thé ê oa̍h-tōng. Tī kho-ha̍k lâi kóng, chū-iû ì-hiòng àm-chí lán sin-thé ê oa̍h-tōng, pau-koat naú chāi-lāi, m̄-sī chiâu lóng hō· jio̍k-thé ê in-kó koan-hē koat-tēng. Chū ū tiat-ha̍k su-sióng khai-sí, chū-iû ì-hiòng tō it-ti̍t sī 1-ê kài tiōng-iàu ê chú-tê.