Chha̍k-á-chō

lâm-thian ê seng-chō

Chha̍k-á-chō (鑿仔座), mā thang kiò chò Tiau-kū-chō (雕具座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Chha̍k-á-chō
Caelum
Caelum
lio̍k-gí Cae
só͘-iú-keh Caeli
siōng-teng the chisel
chhek-keng 04h 19.5m 05h 05.1m
chhek-ūi −27.02° ~ −48.74°
bīn-chek 125 pêng-hong-tō͘ (81st)
chú-iàu hêng-chheⁿ 4
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
8
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 1
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 0
siōng kng ê chheⁿ α Cae (4.45m)
siōng kīn ê chheⁿ HD 30876
(57.86 ly, 17.75 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn 1
keh-piah seng-chō Hún-chiáu-chō
Thian-thò͘-chō
Eridanus Chō
Sî-cheng-chō
Kî-hî-chō
Ōe-kè-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +40° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 1 goe̍h