Thian-thò͘-chō (天兔座), mā thang kiò chò thò͘-á-chō (兔仔座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Thian-thò͘-chō
Lepus
Lepus
lio̍k-gí Lep
só͘-iú-keh Leporis
siōng-teng the Hare
chhek-keng 6h
chhek-ūi −20°
ka-cho̍k Orion
siōng-hān NQ2
bīn-chek 290 pêng-hong-tō͘ (51st)
chú-iàu hêng-chheⁿ 8
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
20
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 3
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 2
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 3
siōng kng ê chheⁿ α Lep (Arneb) (2.58m)
siōng kīn ê chheⁿ Gliese 229
(18.83 ly, 5.77 pc)
Messier thian-thé 1
làu-sái-chheⁿ-kûn None
keh-piah seng-chō Orion Chō
It-kak-siù-chō
Tōa-káu-chō
Hún-chiáu-chō
Chha̍k-á-chō
Eridanus Chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +63° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 1 goe̍h