Khu-pia̍t: Kî-lîn-chō ū khî-thaⁿ ê ì-sù, khoàⁿ Kî-lîn-chō.

It-kak-siù-chō (一角獸座), mā thang kiò chò Kî-lîn-chō (麒麟座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.