Chûn-boé-chō (船尾座) sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Chûn-bóe-chō
Puppis
Puppis
lio̍k-gí Pup
só͘-iú-keh Puppis
siōng-teng the Poop Deck
chhek-keng 7.5h
chhek-ūi −30°
ka-cho̍k Heavenly Waters
siōng-hān SQ2
bīn-chek 673 pêng-hong-tō͘ (20th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 9
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
76
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 6
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 1
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 3
siōng kng ê chheⁿ ζ Pup (Naos) (2.25m)
siōng kīn ê chheⁿ LHS 1989
(19.67 ly, 6.03 pc)
Messier thian-thé 3
làu-sái-chheⁿ-kûn Pi Puppids
Zeta Puppids
Puppid-Velids
keh-piah seng-chō It-kak-siù-chō
Lô-keⁿ-chō
Chûn-phâng-chō
Liông-kut-chō
Ōe-kè-chō
Hún-chiáu-chō
Tōa-káu-chō
Hái-chôa-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +40° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 2 goe̍h